top of page

Нийгмийн хариуцлага

  • Байгаль орчны талаар хүлээсэн үүргээ ухамсарлаж, байгальд ээлтэй үйл ажиллагаа явуулж , байгаль орчны талаар хийгдэж буй аливаа  ажилд манлайлан оролцох,

  • Нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах, 

  • Компанийн болон үйл ажиллагаагаа явуулж буй дүүргийн эдийн засгийн хөгжлийг дэмжин бэхжүүлэх,

  • Компанийн засаглал, ёс зүй, хууль дүрмийн хэрэгжилтийг чанд хангах зэргийг эн тэргүүнд авч үздэг.

Beautiful Landscape

Mission

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Beautiful Landscape

Vision

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

Beautiful Landscape
bottom of page